† 23. November 2012, Ingrid Schenka, geb. Laskowski


48 Kondolenznachrichten für “† 23. November 2012, Ingrid Schenka, geb. Laskowski”